Splosni pogoji poslovanja.

                     

1      Splošno:

 

Splošni pogoji poslovanja podjetja Divestrong d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse Produkte podjetja. Za Produkte podjetja veljajo dogodki (seminarji, tecaji delavnice, konference, ostale potapljaske storitve in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobrazevalni programi (avdio in video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Divestrong d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, uporabnike, ki opravijo prijavo in nakup v nasi potapljaski ali spletni trgovini, na posameznem dogodku, in uporabnike, ki se registrirajo za pridobitev brezplačnih materialov (v nadaljevanju Uporabniki).

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.

Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake, spremeni Produkte in njihovo količino.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (https://www.divestrong.si/splosni-pogoji-poslovanja). Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

  • e-mail: info@divestrong.si
  • št.: (040) 792 651
  • naslov za prejem pošte: Divestrong d.o.o., Borovska cesta 88a, 4280 Kranjska Gora

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://www.divestrong.si/splosni-pogoji-poslovanja.

 

2     Osnovni pojmi

 

Organizator je podjetje Divestrong d.o.o., s sedežem na Borovska cesta 88a, 4280 Kranjska Gora, matična številka: 3847292000, davčna številka: SI35237252, ki na svojih spletnih straneh ponuja Produkte.

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.

Spletne strani ali Spletna stran  je spletna stran, s katero upravlja Organizator. Za potrebe teh splošnih pogojev je to naslednja spletna stran: http://www.divestrong.com.

Produkt je vsak Dogodek, Izobraževalni program, ali katerikoli drug produkt na spletni strani, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev.

Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice, po elektronski pošti ali preko Internetnega naročila, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek.

Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku.

Posebni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

 

3     Narava Produktov

 

Produkti Organizatorja zajemajo predvsem področja potapljaškega izobrazevanja, potapljaških dogodkov, turisticne ponudbe in potapljaške opreme. Organizator ponuja Produkte v obliki seminarjev, izobraževanj in tecajev tudi v on-line obliki.

Vsi  produkti Organizatorja so informativne narave. Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali z uporabo Izobraževalnih programov. Z izjemo PADI in SSI potapljaških tecajev za katere se organizator zaveže da, v primeru izpolnitve vseh predpisanih potapljaskih standardov šole po kateri se program izvaja, izda veljavno licenco te sole, ki posamezniku omogoca samostojno potapljanje (brez nadzora potapljaskega profesionalca) v omejitvah navedenih v pravilih specifične potapljaske sole po kateri se program izvaja.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in Izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo pri razvoju njihovih potapljaskih vescin in teoreticnega znanja. Prav tako se organizator zavezuje, da bo uposteval in sledil vsem standardom, ki jih narekuje potapljaska sola po kateri se programi izvajajo, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so v med drugim odvisni od njihovega znanja in spretnosti ter od količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

 

Pravice in obveznosti Organizatorja

 

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi še kasneje.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Posebnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:

  • Uporabnik ne izvrši plačila za posamezen Produkt v dogovorjenem roku,
  • Uporabnik izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.

Organizator lahko zaprosi določene Uporabnike za podajo izjave, mnenja o Produktih (v nadaljevanju Izjava). Uporabnik take izjave ni dolžan podati. V kolikor Uporabnik poda Izjavo, se izrecno strinja, da pridobi Organizator neekskluzivno, (teritorialno in časovno) neomejeno pravico do uporabe te Izjave, kar vključuje pravico do objave v digitalnih medijih po izboru Organizatorja, distribucijo, objavo v tiskanih medijih in do prilagajanja Izjave.

 

4     Avtorske vsebine

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, ki so avtorsko delo Organizatorja so zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

 

5     Pravice in obveznosti Uporabnika

 

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z, a ne omejeno na, neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, Uporabnik v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

 

5.1    Posebne določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo za Uporabnike – fizične osebe

 

Uporabnik – fizična oseba ima pravico do odstopa od pogodbe, ne da bi bil dolžan navesti razlog, v roku 14ih dni od sklenitve pogodbe. V primeru prijave na Dogodek ali Naročila Izobraževalnega Programa se šteje, da je bila pogodba sklenjena z dnem prijavena program.

Izjema od pravice do vračila blaga oz. odstopa od pogodbe velja, da potrošnik nima pravice do vrnitve blaga oz. pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbi: Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

V primeru naročila digitalne vsebine (Izobraževalni programi Organizatorja), ima Uporabnik – fizična oseba pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer velja v tem primeru posebna ureditev. V trenutku, ko uporabnik dobi popoln dostop do naročene digitalne vsebine avtomatično odstopi od pogodbe o finančnih storitvah in se odpove pravici odstopa od pogodbe. Kadar Uporabnik – fizična oseba odstopi od pogodbe nosi vse stroške vračila blaga, kadar je vračilo blaga potrebno. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Organizator Uporabnike opozarja, da ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov.

OPOZORILO: Te posebne določbe veljajo samo za fizične osebe in ne veljajo za naročila pravnih oseb. Skladno z zakonodajo pravne osebe in posamezniki, ki se ne štejejo za potrošnike, pravice do odstopa od pogodbe nimajo. V kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, in želite vračilo denarja, se lahko obrnete na nas, na kontakt: info@divestrong.si  Vašo zahtevo bomo pregledali in po lastni presoji odobrili ali zavrnili.

Poudarjamo, da vračilo denarja za digitalne vsebine, v kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, ni možno. Poudarjamo, da je vsaka odobrena reklamacija za Uporabnike – pravne osebe izključno v naši diskreciji.

 

6     Dogodki

 

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in Uporabnike enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katerega se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje in morebitne posebne Splošne pogoje, ki veljajo za posamezen Dogodek. Vsi posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek so ustrezno označeni v teh Splošnih pogojih. V primeru neskladnosti teh splošnih pogojev in Posebnih splošnih pogojev, veljajo določila Posebnih splošnih pogojev.

 

6.1   Prijave in plačilo kotizacije

 

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@divestrong.si.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici. Izjema je primer nakupa preko nase spletne trgovine kjer veljajo posebni splošni pogoji, ki jih najdete na tem linku:  splosni pogoji poslovanja spletne trgovine

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Posebnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Posebni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

 

6.2   Odpoved prijave

 

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@divestrong.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.

V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

 

6.3   Dogodki, za katere veljajo Posebni splošni pogoji

 

Določeni Dogodki Organizatorja so pogojeni s Posebnimi splošnimi pogoji, zaradi unikatne narave samega Dogodka. Pozivamo vas, da si pozorno preberete te Splošne pogoje kot tudi Posebne splošne pogoje, preden se odločite za Naročilo. Posebni splošni pogoji za posamezen Dogodki so vam dostopni na spletni strani kjer je specifičen Dogodek objavljen. Posebni splošni pogoji za poslovanje spletne trgovine so objavljeni na tem linku: splosni pogoji poslovanja spletne trgovine.

  

7     Končne določbe

 

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletne strani http://www.divestrong.com pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z našo Politiko zasebnosti, ki vam je na voljo tukaj.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih